Pierwsza rocznica

Pierwsza rocznica oddania do użytkowania drogi technologicznej wraz z dwupoziomowymi rampami do obsługi promów na Terminalu Promów Stena Line.

Rozwój transportu morskiego powoduje konieczność rozbudowy urządzeń portowych, przystosowanych do szybkiego rozładunku i załadunku promów pasażersko – samochodowych i statków typu Ro-Ro. Do urządzeń takich, w przypadku transportu samochodowo – pasażerskiego zalicza się:

  • rampy przeładunkowe,
  • rampy przeładunkowe podwójne (dwupoziomowe) wraz z estakadą drogową dla rampy górnej,
  • galerie komunikacji pieszej wraz z ruchomymi rękawami komunikacyjnymi.

Wymienione urządzenia są urządzeniami poddozorowymi, podlegającymi z uwagi na bezpieczeństwo ruchu, stałemu nadzorowi Transportowego Dozoru Technicznego.
Z uwagi na opisaną specyfikę, warunki pracy, kinematykę oraz wielkość przenoszonych sił są to w większości przypadków urządzenia z napędem hydraulicznym.
Od 1999 roku firma Hydromega z powodzeniem realizuje, jako Generalny Wykonawca, inwestycje portowe w zakresie wymienionych powyżej urządzeń. W referacie omówione zostaną konstrukcje oraz napędy hydrauliczne takich urządzeń, które nasza firma wykonała i zamontowała w Porcie Gdyńskim na zlecenie Zarządu Morskiego Portu Gdynia, w latach 1999 – 2005.

Pomosty ruchome nadążne w pozycji roboczej do rozładunku górnych pokładów promów

W większości przypadków promy pasażersko – samochodowe posiadają wewnętrzne rampy zjazdowe pomiędzy pokładami umożliwiające zjazd pojazdów z górnych pokładów na pokład główny, zakończony rampami zjazdowymi. Wiąże się to jednak z wydłużeniem czasu za- i rozładunku oraz powoduje konieczność pozostawiania sporych przestrzeni pokładów niewykorzystanych celem umożliwienia ruchu ramp wewnętrznych, co jest policzalna stratą dla przewoźnika. W przypadku Terminalu w Gdyni czas rozładunku ok.70 – 80 samochodów ciężarowych, przy wykorzystaniu odlądowego pomostu do obsługi górnych pokładów, skrócono do ok. 15 min, a w każdym rejsie wykorzystano dodatkowo ok. 5 -6 stanowisk dla samochodów ciężarowych. Skrócenie czasu załadunku i rozładunku pozwala z kolei na skrócenie czasu postoju promu w porcie, a co za tym idzie ograniczenie jego prędkości marszowej i zużycia paliwa w trakcie każdego rejsu.
Na rys. 1 przedstawiono konstrukcję pomostu ruchomego do obsługi górnych pokładów promów samochodowych. W przypadku załadunku górnych pokładów, kinematyka układu pomost / prom w odniesieniu do kinematyki pomostu dolnego jest odwrócona tzn.: na pokład promu wykładany jest pomost lądowy, który w pozycji roboczej zostaje wyluzowany, nadążając swobodnie za ruchem kadłuba promu.

Rysunek 1 – Pomost ruchomy do obsługi górnych pokładów w położeniu roboczym

Pomost ruchomy opuszczany i podnoszony jest dwoma siłownikami hydraulicznymi o skoku roboczym 4,5 m każdy. Ze względów bezpieczeństwa każdy z siłowników zasilany jest niezależnie poprzez rozdzielacze proporcjonalne.
Równomierność pracy obu siłowników kontrolowana jest poprzez liniowe czujniki położenia tłoka (L15), a ewentualne przekoszenie konstrukcji stalowej pomostu w trakcie opuszczania bądź podnoszenia korygowane jest poprzez układ automatyki odpowiedzialnej za właściwe wysterowanie zaworów proporcjonalnych. Siłowniki zabezpieczone ponadto są zaworami hamulcowymi, które zapobiegają niekontrolowanemu opadaniu pomostu ruchomego.
Pomost ruchomy zakończony jest najazdem tzw. „flapem”, unoszonym hydraulicznie, który po wyłożeniu rampy zostaje opuszczony i wyluzowany, dzięki czemu może swobodnie współpracować z przemieszczającym się kadłubem promu.
Ruch kadłuba promu jest ruchem złożonym, co stawia dla konstrukcji pomostu napędu oraz bezpieczeństwa pracy bardzo wysokie wymagania. Kontakt pomostu ruchomego z pokładem promu kontrolowany jest przez system czujników, które w przypadku np.: pęknięcia cumy, nieprawidłowego przebalastowania promu itp. powodują włączenie alarmu, zazbrojenie wszystkich wyluzowanych układów hydraulicznych, co zabezpiecza przed spadnięciem pojazd znajdujący się na rampie w chwili ewentualnej awarii systemów promowych.
Opisany powyżej pomost ruchomy zainstalowane zostały w Porcie Gdynia na Terminalu Promowym Stena Line. Stanowi on dwupoziomową konstrukcję z uniwersalnym pomostem ruchomym, umożliwiającą równoczesny rozładunek górnych oraz dolnych pokładów promów samochodowych. Górny pomost połączony jest z estakadą o promieniu 22 m i szerokości 7 m, która niweluje 7-o metrową różnicę wysokości pomiędzy pomostami, umożliwiając bezpieczny i swobodny zjazd pojazdów na poziom placu manewrowego.
Urządzenia zainstalowane w Porcie Gdyńskim sprawdziły się we wszystkich warunkach pogodowych. Wieloletnia eksploatacja potwierdza, że zastosowanie napędu hydraulicznego sprzężonego z nowoczesną elektroniką jest w tym przypadku rozwiązaniem optymalnym, zarówno dla użytkownika jak i dla portowych służb utrzymania ruchu.
Na zdjęciach 2 i 3 pokazano pomost górny w charakterystycznej dla Gdyni konstrukcji łukowej. Fundament konstrukcji łukowej został posadowiony na palach wierconych o długościach 22 m. usytuowanych wzdłuż skrajnych usztywnień pomostu dolnego.

Rysunek 2 – Konstrukcja pomostu ruchomego do obsługi górnych pokładów promów w pozycji spoczynkowej

Rysunek 3 – Pomost ruchomy w trakcie rozładunku pokładu górnego promu STENA NORDICA

Load more