Pierwszy taki pojazd

Silną stroną naszej firmy jest produkcja zasilaczy hydraulicznych oraz kompletnych hydraulicznych systemów sterujących. Jednak równolegle od 14-u lat rozwijana jest produkcja pojazdów specjalistycznych z napędem hydrostatycznym, których udział w obrocie rocznym firmy systematycznie rośnie. Na zdjęciach przedstawiamy pierwszy polski prototyp pojazdu do odtwarzania rowów melioracyjnych.
Pojazd ten powstał w ramach projektu WND-POIG.01.03.01-00-165/09 „Technologia i nowej generacji urządzenie wielozadaniowe do regeneracyjnego kształtowania otwarciach cieków wodnych”, którego Beneficjentem jest PIMR. Gratulujemy Projektantom PIMR oraz Pracownikom naszej firmy, za skuteczne wdrożenie wzajemnych doświadczeń, co stanowi modelowy przykład dobrej współpracy przemysłu z Instytutami Badawczymi.

Realizacja tego projektu możliwa była również dzięki Władzom Województwa Pomorskiego oraz Agencji Rozwoju Pomorza, które poprzez przyznanie naszej firmie dotacji na budowę nowego zakładu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Działanie 1.2 Rozwiązania innowacyjne MŚP, znacząco pomogły w stworzeniu w Miszewie nowoczesnego zakładu produkcyjnego, w którym realizacja tak zaawansowanych projektów innowacyjnych jest możliwa.

Load more